Mevzuat

Temerrüd İle İlgili Açıklama


- Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Bazı Sigorta Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şart

- Borç Ödeme Sigortasi Genel Şartları

- Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

- Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları

- Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

- Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

- Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

- Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları

- Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları

- Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları

- Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

- Hayat Sigortaları Genel Şartları

- Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

- Hırsızlık Sigortası Genel Şartları

- Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları

- İnşaat Sigortası Genel Şartlari (Bütün Riskler)

- İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası) Genel Şartları

- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

- Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları

- Kredi Sigortası Genel Şartları

- Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

- Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları

- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Montaj Sigortaları Genel Şartları

- Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Sağlık Sigortası Genel Şartları

- Sera Sigortası Genel Şartları

- Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

- Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

- Tarım Ürünleri Dolu Sigortası

- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Tekne Poliçesi Genel Şartları

- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

- Yangın Sigortası Genel Şartları

- Yangına Baglı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları

- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

 

 

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü Örtü Altı Üretimin Uygulanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere poliçede belirtilen risklerin doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar dikkate alınır

Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.
 

A.2.  Teminatın Kapsamı

Sigorta bedeli, aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.
 

b) Seranın örtü malzemesi ve işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.

c) Seranın iskelet ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.

d) Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.
 

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller nedeni ile meydana gelen zararlar sigortanın kapsamı dışındadır:
 

a) Seranın kusurlu planlanmasından ya da planın kusurlu uygulanmasından ileri gelen zararlar.

b) Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar.

c) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.

d) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır).

e) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

f) Kamu otoritesi tarafından sera ve ürün üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.

g) Sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan zararlar.

h) İskelet malzemesi ahşap olan seralarda meydana gelen zararlar.

i) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar.

j) Don ve soğuk hava nedeniyle sera içindeki üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler.

k) Bir hasardan sonra ürünlerin dış hava şartlarından korunacak şekilde gerekli önlemlerin 24 saat içinde alınmaması sonucunda üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler.

l) Dâhili su basması sonucu oluşan hasarlar.

m) Hastalık ve zararlar nedeniyle meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler.

n) Sigorta başlangıcından önce mevcut olan çatlak ve yamalı camlar.

o) Seranın dışında bulunan her türlü teknik donanım.
 

A.4. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı poliçenin ön yüzünde belirtilir.
 

A.5. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Sigortacı, sigorta ettiren tarafından verilen bilgiler ışığında düzenlenen ön bilgi formunun kendisine ulaşması ile sigorta başvurusunu kabul eder.

Başvuru sonrası yapılacak risk inceleme sonucunda tespit edilen bilgiler ile Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü Örtü Altı Kayıtlarında yer alan bilgiler arasında bir uyumsuzluk var ise kayıtlar güncellendikten sonra Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar doğrultusunda poliçe düzenlenebilir.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
Sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça, örtü, iskelet ve teknik donanım için poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

Serada yetiştirilen ürünler için sigorta teminatı, her ürün dönemine ait fidelerin ve/veya fidanların seralara dikimi ile başlar ve hasadın bitmesiyle son bulur. Bununla beraber sigorta teminatı, poliçe bitiş tarihinden önce teminat altına alınmış her bir unsur açısından;
 

a) Ürünün tam hasara uğraması,

b) Ürünün tamamen hasat edilmesi,

c) İskelet, örtü ve teknik donanımın tam hasara uğraması,

d) Sözleşmenin feshedilmesi,
 

hallerinde sona erer.
 

B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının ve Acentenin Yükümlülükleri

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 24 saat içinde sigortacıya, acentesine, Havuz merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;
 

a) Adı, soyadı ve adresini,

b) T.C. Kimlik no, veya sigorta poliçe numarasını,

c) Rizikonun gerçekleştiği, gün ve saati,

d) Hasar nedenini,

e) Rizikonun gerçekleştiği seranın, bulunduğu il, ilçe, köy ve mevkilerini,

belirterek hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Acente, kendisine yapılan hasar ihbarlarını gecikmeksizin Havuz Merkezine ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde doğabilecek maddi kayıplar sigorta şirketi kanalıyla sorumlusuna rücu edilerek tazmin edilir.

Diğer taraftan, sigortalı;
 

a) Havuzun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Havuza veya eksperlere vermekle,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Havuzun veya eksperlerin sigorta konusu sera ve serada yetiştirilen ürün ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermekle,
 

yükümlüdür.
 

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigortalı;
 

a) Bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla,

b) Rizikonun gerçekleşmesinden zararın belirlenmesine kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan sera ve serada yetiştirilen ürünün gelişmesi için, sigortalı değilmişçesine gereken bakımı göstermek ve bu amaçla Havuz tarafından verilen talimatlara uymakla,

c) Zarar, Havuz veya eksperler tarafından belirleninceye kadar sigorta konusu hasarlı sera ve serada yetiştirilen ürün üzerinde hasarın saptanmasını güçleştirecek veya hasar miktarını artıracak nitelikte herhangi bir değişiklik yapmamakla,

yükümlüdür.
 

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun Hakları

Riziko gerçekleştiğinde, Havuz veya eksperler sigorta kapsamındaki maddi değerleri koruma altına almak ve zararı azaltmak amacıyla, makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan yere girebilirler. Havuz bu şekilde hareket etmekle herhangi bir tazminat sorumluluğu yüklenmiş olmaz ve sözleşme hükümlerinden doğan haklarının herhangi birinden feragat etmiş sayılmaz.
 

B.4. Hasarın Tespiti  

Sigorta edilmiş sera ve serada yetiştirilen üründe teminat kapsamında meydana gelen zararların nedeni, niteliği ve miktarı, Havuzun veya eksperlerin belirlemelerine göre taraflar arasında mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.
 

B.5. Tazminat Hesabı

A.2. maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri ile ilgili olarak; tazminat hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, sigorta ettirenin beyan ettiği ve poliçede belirtilmiş olan sigorta bedelleri esas alınır.

Serada üretimi yapılan ürün ile ilgili tazminat hesabında; poliçede belirtilen ürünün birim fiyatı ve hasar tespitinde belirlenen ürün verimi esas alınır. Ancak, ürün verimi hiçbir şekilde poliçede yazılı değerlerden yüksek olamaz.  Fazla prim alınmış ise iade edilir.

Hasar oranı, her bir unsurun sigorta bedelinin bir oranı şeklinde belirlenir. Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminatın hesabında her bir hasar olayında hasar miktarından poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısım esas alınır. Sözleşme süresi içinde ürünlerde kısmi hasarların oluşması durumunda, toplam tazminat tutarı üretim dönemi sonunda bir defada ödenir.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir

Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiç bir zaman tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz.

Tazminatın hesabında, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen durumlarda sovtaj bedeli düşülür.  
 

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tekâmül ettirilerek kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

Tazminat ödeme tarihinde muaccel hale gelen ve sigortalıya ait diğer ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda tazminattan mahsup edilir.
  
Sözleşme süresi içinde kısmi hasarların oluşması durumunda, toplam tazminat tutarı hasat sonrası bir defada ödenir.

Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar sigorta şirketi ve ilgili satış kanalları tarafından tazmin edilir.
 

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalının / sigorta ettirenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım ödenecek tazminattan indirilir.

Sigortalı / sigorta ettiren, teminat kapsamındaki bazı risklerin gerçekleşmesine kasten sebep olur veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Sigortalı sera ve içindeki ürünün sigorta/teminat başlangıç tarihinden önce hasara uğradığı tespit edildiği takdirde bu hasara ilişkin tazminat talebi reddedilir.
 

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı seranın herhangi bir unsurunun bütününde tam hasar meydana geldiği takdirde, tam hasar meydana gelen unsur için sigorta teminatı sona erer.

Kısmi hasarlarda sigorta teminatı poliçede belirtilen bitiş tarihine veya yetiştirilen ürün için bitiş tarihinden önce tamamı hasat edilene kadar meydana gelebilecek diğer hasarlar için devam eder.

Havuz, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa, bu hak tazmin ettiği bedel nispetinde Havuza intikal eder. Sigortalı Havuza ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
 

C. Çeşitli Hükümler

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi,  Havuzun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta ettirenin prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi Havuzun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

Sigorta ettiren, prim yükümlülüğünün tamamını veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir.

Sigorta ettiren kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin ödenecek tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, Havuzun sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim kısa dönem esası üzerinden hesaplanarak fazlası sigorta ettirene iade edilir.
 

C.2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı bu sigortayı Sigorta Ettirenin ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigorta ettirenin Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş örtü altı kayıt bilgilerine dayanarak yapar.

Sigorta Ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılırsa, sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı durumlarda, rizikonun, sigortacının durumu öğrenmesinden önce veya cayma ya da feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşmesi halinde, sigortacı, tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
 

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra sigorta ettiren, poliçe üzerinde veya çiftçi kayıt sisteminde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,
 

a) Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme sekiz gün içerisinde feshedilebilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise, Havuz, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene iade eder.

Sigortacının, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:
 

a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,

b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,
 

riziko gerçekleşirse, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

Sigortalı unsurların teminat kapsamı dışındaki herhangi bir risk nedeniyle tamamen ortadan kalkması durumunda sözleşme iptal edilerek kısa dönem esasına göre hesap edilecek prim farkı sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.
Yapılan risk inceleme sonuçları Havuz tarafından onaylandıktan sonra şirket tarafından poliçeleştirilmemesi halinde yapılan risk inceleme masrafları şirketten tahsil edilir.
 

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalı, sigortalanmış sera üzerine başka sigortacı ile aynı rizikolara karşı başka sigorta sözleşmesi yapamaz.
 

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü Örtü Altı Üretimin Uygulanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kayıt altına alınan kayıtlar ile belgelenmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.
 

C.6. Tebligatlar

Sigortalının, sigortacının ve Havuzun tebligatlarında, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.  

 
C.7. Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve Havuz adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla, sigorta ettirene/sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan müteselsilen sorumludur.
 

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle Havuz veya sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, Havuzun, sigortacının merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerde; sigortacı veya Havuz veya yetkili kıldığı kimseler tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
 

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.


C.10. Yürürlük

Bu genel şartlar 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 
Ana Sayfa Kurumsal Ürünler Formlar Sıkça Sorulanlar İletişim Atatürk Cad. No : 18/A AMASYA Fax : 0 358 212 40 47